Α Γυμνασίου αρχαία ελληνικά.

Α Γυμνασίου αρχαία ελληνικά.

Kαταλήξεις των ουσιαστικών της β' κλίσης

 

 

Αρσενικά
Θηλυκά

Ουδέτερα

Ενικός αριθμός

ον.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλ.

-ος
-ου
-ῳ
-ον

-ον
-ου
-ῳ
-ον
-ον

Πληθυντικός αριθμός

ον.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλ.

-οι
-ων
-οις
-ους
-οι


-ων
-οις

 

 

 


Παραδείγματα κλίσης αρσενικών και θηλυκών

 

αρσενικά

 

(οξύτονα)
(τονίζονται στη λήγουσα)

(παροξύτονα ή προπερισπώμενα
(τονίζονται στην παραλήγουσα)

(προπαροξύτονα)
(τονίζονται στη προπαραλήγουσα)


τοῦ
τῷ
τὸν

θε-ὸς
θε-οῦ
θε-ῷ
θε-ὸν
θε-ὲ

λόγ-ος
λόγ-ου
λόγ-ῳ
λόγ-ον
λόγ-ε

ἄνθρωπ-ος
ἀνθρώπ-ου
ἀνθρώπ-ῳ
ἄνθρωπ-ον
ἄνθρωπ-ε

οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς

θε-οὶ
θε-ῶν
θε-οῖς
θε-οὺς
θε-οὶ

λόγ-οι
λόγ-ων
λόγ-οις
λόγ-ους
λόγ-οι

ἄνθρωπ-οι
ἀνθρώπ-ων
ἀνθρώπ-οις
ἀνθρώπ-ους
ἄνθρωπ-οι

θηλυκά

 

(οξύτονα)
(τονίζονται στη λήγουσα)

(παροξύτονα ή προπερισπώμενα)
(τονίζονται στην παραλήγουσα)

(προπαροξύτονα)
(τονίζονται στην προπαραλήγουσα)


τῆς
τῇ
τὴν

ὁδ-ὸς
ὁδ-οῦ
ὁδ-ῷ
ὁδ-ὸν
ὁδ-ὲ

νῆσ-ος
νήσ-ου
νήσ-ῳ
νῆσ-ον
νῆσ-ε

κάμηλ-ος
καμήλ-ου
καμήλ-ῳ
κάμηλ-ον
κάμηλ-ε

αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς

ὁδ-οὶ
ὁδ-ῶν
ὁδ-οῖς
ὁδ-οὺς
ὁδ-οὶ

νῆσ-οι
νήσ-ων
νήσ-οις
νήσ-ους
νῆσ-οι

κάμηλ-οι
καμήλ-ων
καμήλ-οις
καμήλ-ους
κάμηλ-οι

 

Παρατηρήσεις
• Τα οξύτονα (αυτά που τονίζονται στη λήγουσα) και τα παροξύτονα ή προπερισπώμενα (αυτά που τονίζονται στην παραλήγουσα) διατηρούν τον τόνο τους σε όλες τις πτώσεις στην ίδια συλλαβή,
π.χ. θεός, ὁδός, λόγος, νῆσος
• Τα προπαροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα) στη γενική και δοτική του ενικού και στη γενική, τη δοτική και την αιτιατική του πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα,
π.χ. ἄνθρωπος, κάμηλος

 

Πρόσεξε πού τονίζονται τα ουσιαστικά στις διάφορες πτώσεις

 

 

όταν η ονομαστική ενικού τονίζεται στη

 

 

λήγουσα
Λ

 

παραλήγουσα
ΠΛ

 

προπαραλήγουσα
ΠΠΛ

 

θε

ός

 

λό

γος

 

νε

μος

τοῦ

 

θε

οῦ

 

λό

γου

 

νέ

μου

τῷ

 

θε

 

λό

γω

 

νέ

μῳ

τὸν

 

θε

όν

 

λό

γον

 

νε

μον

 

θε

έ

 

λό

γε

 

νε

με

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

οἱ

 

θε

οί

 

λό

γοι

 

νε

μοι

τῶν

 

θε

ῶν

 

λό

γων

 

νέ

μων

τοῖς

 

θε

οῖς

 

λό

γοις

 

νέ

μοις

τοὺς

 

θε

ούς

 

λό

γους

 

νέ

μους

 

θε

οί

 

λό

γοι

 

νε

μοι

 

 

ο τόνος
πάντα
στη
λήγουσα

 

ο τόνος
πάντα
στην
παραλήγουσα

 

ο τόνος
κατεβαίνει όταν η κλήγουσα είναι μακρά (η,ω,δίφθογγος)

 

 Παραδείγματα κλίσης ουδέτερων

 

 

οξύτονα

παροξύτονα
ή
προπερισπώμενα

προπαροξύτονα

τὸ
τοῦ
τῷ
τὸ

φυτ-ὸν
φυτ-οῦ
φυτ-
φυτ-ὸν
φυτ-ὸν

δῶρ-ον
δώρ-ου
δώρ-
δῶρ-ον
δῶρ-ον

μυστήρι-ον
μυστηρί-ου
μυστηρί-
μυστήρι-ον
μυστήρι-ον

τὰ
τῶν
τοῖς
τὰ

φυτ-ά
φυτ-ῶν
φυτ-οῖς
φυτ-ά
φυτ-ά

δῶρ-α
δώρ-ων
δώρ-οις
δῶρ-α
δῶρ-α

μυστήρι-α
μυστηρί-ων
μυστηρί-οις
μυστήρι-α
μυστήρι-α

 

Παρατηρήσεις
• Η κατάληξη  των ουδετέρων είναι βραχύχρονη.
• Τα οξύτονα (αυτά που τονίζονται στη λήγουσα) και τα παροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην παραλήγουσα) διατηρούν τον τόνο τους σε όλες τις πτώσεις στην ίδια συλλαβή, π.χ. φυτόν, δῶρον
• Τα προπαροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα) στη γενική και δοτική του ενικού και πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα, π.χ. μυστήριον

 

 

 

Άσκηση

Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά:

  • ὁ ὕμνος
  • ὁ μόλυβδος
  • ἡ κάμηλος
  • ἡ ψῆφος
  • τὸ ἄστρον
  • τὸ λῖκνον

 

ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

► Η Νέα Παιδαγωγική είναι η λύση για κάθε μαθητή.

► Με εμπειρία, αφοσίωση και υπομονή είμαστε δίπλα σε κάθε μαθητή.

► Η μαμά και ο μπαμπάς δεν ανησυχεί, γιατί διαβάζουμε στη Νέα Παιδαγωγική.

► Διαβάζω στη Νέα Παιδαγωγική και η επιτυχία/μελέτη είναι απλή.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 13:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ.

Σάββατο: 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 19 και Ασκληπιού Τ.Κ  24131  Καλαμάτα, Μεσσηνία

Τηλ. : 27210 82907